تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به شرکت در این آزمون می باشند بدین منظور لازم است داوطلبان شماره دانشجویی 9 رقمی خود را به منظور ورود به سامانه در اختیار داشته باشند.
اطلاعات تحصیلی
شماره دانشجویی
کد امنیتی کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد